แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การเขียนบรรยาย ม.๑

การแต่งกลอนสุภาพม.๒

การเขียนเรียงความ ม.๓

การพูดทรรศนะม.๔

การแต่งกลอนสุภาพ ม.๕

การเขียนรายงานและการศึกษาค้นคว้า ม.๖