ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบ

ข้อสอบสังคมศึกษา ม.1 จัดทำโดยครูยุพา พากเพียร เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 

 

 

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์

แบบทดสอบ

1. แผนที่มีความหมายตรงตามข้อใด

2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแผนที่แสดงความสูง - ตำของลักษณะภูมิประเทศ

3. ข้อใดคือประเภทของแผนที่ตามชนิดของการใช้และชนิดของรายละเอียด

4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับแผนที่เล่ม

5. ขั้นตอนแรกของการจัดทำแผนที่คือข้อใด

6. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับการฝึกทำแผนที่

7. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับรายละเอียดของแผนที่

8. อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในแผนที่จริงที่ปรากฏคือข้อใด

9. เส้นโครงแผนที่มีความสัมพันธ์กับข้อใด

10. การแสดงเครื่องหมายบนแผนที่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทำได้ด้วยวิธีใด

11. เส้นกริดที่ปรากฎบนแผนที่แสดงด้วยสีใด

12. นักเรียนจะใช้สัญลักษณ์ใดแสดงที่ตั้งเมืองหลวง

13. นักเรียนจะใช้สัญลักษณ์ใดแสดงทะเลทราย

14. นักเรียนจะใช้สัญลักษณ์ใดแสดงแม่นำ

15. เครื่องหมาย - - - - - - - - - ที่ปรากฎในแผนที่หมายถึงข้อใด

16. ข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับทิศทางยกเว้นข้อใด

17. ข้อใดหมายถึงการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณในแผนที่

18. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ในการแสดงจำนวนประชากรบนแผนที่ยกเว้นข้อใด

19. การแสดงแผนที่ด้วยภาพใช้ประโยชน์ได้ในข้อใด

20. นักเรียนจะใช้วิธีการใดในการแสดงจำนวนโค กระบือบนแผนที่

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: